လက်မှတ်

ထောက်ခံစာ

  • လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုလက်မှတ် 2
  • လူမှုရေးတာ ၀ န်ခံလက်မှတ် ၁
  • HALAL လက်မှတ်ဟလာလ်လက်မှတ်
  • BRC စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ